30 juni, 2017

Våra övergripande mål

Grundskolan

* Funktionell kvalitet

Kunskapsresultat

* Samtliga elever ska klara kunskapskraven i alla ämnen och därutöver ges förutsättningar att utvecklas så långt att de når sin fulla potential.
* Samtliga elever ska nå behörighet till gymnasieskolan.
* Klippans friskola ska ligga över rikssnittet avseende det genomsnittliga meritvärdet och ha god kontroll på överensstämmelsen mellan resultat på nationella prov och satta betyg.

Värdegrundsresultat

* Klippans friskola ska aktivt och medvetet påverka och stimulera eleverna att omfatta vårt samhälles gemensamma värderingar och låta detta komma till uttryck i praktisk vardaglig handling så att målen i läroplanen nås.

Upplevd kvalitet

* Alla elever och föräldrar ska vara nöjda med den verksamhet vi erbjuder.